Jak nakupovat

vseobecne-obchodni-podmink

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) 


I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro prodej "e-boků", e-knih a časopisů, audio/video nahrávek,,podcastů, videí, online kurzů, obrázků, animací, krátkých filmů, komiksů, aplikací a dalších grafických a online produktů (dále společně označováno i jako „digitální obsah“, „produkty“ nebo „služby“) a také fyzických produktů a služeb souvisejících s online produkty nebo službou přes webové rozhraní www.gigasoftartdesign.com Autorem eshopu „pro prodej grafických a dalších tvůrčích komponent v digitální i fyzické formě“ je Dominik Lambert (dominik.lambert@seznam.cz); pokud není výslovně uvedený jiný autor, proto se na celý eshop www.gigasoftartdesign.com vztahují autorská práva.
- Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.gigasoftartdesign.com; souvisí.
- VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě na emailu info@gigasoftartdesign.com ještě před
objednáním produktu. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace.
Pro rychlejší orientaci je tu obsah:
Obsah VOP:
1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
2. Důležité pojmy (definice)
• Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
1. Cena produktů a platba
2. Dodací podmínky
3. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
• Odstoupení od Kupní smlouvy
• Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
1. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
2. Závěrečná ustanovení 


II. Důležité pojmy (definice)


1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Dominik Lambert, DiS.
IČ: 73975362
S místem podnikání: Tylova 612, Chrast u Chrudimi 53851;
Zapsaný v živnostenském rejstříku Kontaktní telefon: 605788874
Adresa pro doručování elektronické pošty: dominik.lambert@seznam.cz


2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy


1. Kupující objednává produkty a služby přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. V případě poskytnutí bonusů k jednotlivým produktům, i podrobný popis bonusů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno a příjmení nebo v případě, že podnikáte tak firmu, adresu, email, telefonní číslo, IČ, DIČ, a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zatrhnutím) vybraný produkt, produkty nebo službu. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“. O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena. V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
4. KUPNÍ SMLOUVA se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, podle pravidel GDPR, není veřejně přístupná.


IV. Cena produktů a platba


1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak vám produkt dodám za běžnou cenu produktu a peníze vrátím v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky a zaplacení z vaší strany, tedy vzniklý přeplatek vrátím na váš účet. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku vašeho odeslání objednávky.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, mám právo vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- Bezhotovostně bankovním převodem na účet (platba trvá většinou 1– 3 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
- Online platba kartou (GoPay, PayPal, Stripe, ShopPay atd.)
- Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní. Kupní cena se hradí v českých korunách nebo euru podle výběru kupujícího.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do data (včetně) uvedeném v zálohové faktuře objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. O přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.
- V případě Online kartou (GoPay, PayPal atd.) je platba ihned. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
- Elektronické produkty a služby není možné hradit formou splátkového kalendáře, kromě kurzů, pokud je tato možnost výslovně uvedena v nabídce a je tedy její součástí. Pokud možnost „splátkový kalendář“ u uvedené ceny není uvedena, tak
„splátkový kalendář“ není možné k zaplacení kurzu využít.


V. Dodací podmínky


1. ZPŮSOB DODÁNÍ
- Při koupi produktu bude digitální obsah dodán po zaplacení kupní ceny. Buď v příloze e-mailové zprávy nebo zasláním nebo automatickým přesměrováním na webové rozhraní nebo odkaz, na kterém je zakoupený produkt nebo služba kupujícímu k dispozici a může s ní v daném rozhraní pracovat nebo přes pravé tlačítko myši uložit do svého PC, notebooku, mobilu atd.
- Při koupi on-line kurzu vám bude po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet a vygenerovány přístupové údaje. Ty vám budou zaslány na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP).
- V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na
„nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.
2. DODACÍ LHŮTA. Dodací lhůta je uvedena při prodeji produktu, služby v objednávce. Pokud uvedena není, bude produkt nebo služba dodána nejdéle do 7 pracovních dnů poté, kdy byla platba připsána na bankovní účet.
- Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
- Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s produkty ve formátu pdf, jpg, png, mp3, mp4 (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).
- Dodaný digitální obsah zasílám pouze vám, jako kupujícímu, na váš email, případně pouze vám (kupujícímu) zpřístupňuji www stránky s obsahem, který jste si zakoupil/a. kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s produkty ve formátu pdf, jpg, png, mp3, mp4.
- V případě on-line kurzu je nejprve nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Pak obsah přehrajete s pomocí internetu podporujícího audio přehrávání. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
- Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. V případě jakýchkoliv návodů nebo postupů, je jen na vás, jakých výsledků skutečně dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským. Mějte úctu ke svým investovaným penězům za online produkty a služby a nešiřte je bez mého výslovného souhlasu dál. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněn vám uživatelský účet zablokovat nebo zrušit bez vrácení peněz za zaplacený kurz nebo jiný online materiál, kterého se porušení týká. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.


VI. Odstoupení od kupní smlouvy
VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád


1. Odstoupit od koupě bez udání důvodů ve 14denní lhůtě můžete u online dlouhodobých kurzů nebo produktů převyšující kupní cenu 25000,-Kč. V případě tedy, že produkt, který stál více než 25000,- Kč (dvacetpěttisíckorunčeských) a nesplnil během prvních 14 dní od zakoupení, vaše očekávání a nedáváte mu žádnou šanci, tak mě můžete po 14ti denní zkušební lhůtě max. do 5 následujících kalendářních dnů kontaktovat na emailu info@gigasoftartdesign.com ; do přílohy vložte doklad o koupi produktu a já vám vrátím vaše investované peníze.
2. Jako Prodávající jsem oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
3. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
4. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněn vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce, kurzu, případně k dalším o.
5. Je-li Vám společně s produktem při zakoupení poskytnut po skončení kurzu dárek, bonus, ale vy odstoupíte od Kupní smlouvy“ pak pochopitelně pozbýváte nárok i na poskytnuté dárky a bonusy.
6. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
7. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam přístupové údaje nenaleznete, napište mi na dominik.lambert@seznam.cz


VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese dominik.lambert@seznam.cz
2. Kupující i prodávající mají v případě nulového smíření možnost mimosoudního řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Závěrečná ustanovení


1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů (GDPR) je řešena samostatným dokumentem, který naleznete
na webovém rozhraní.
3. Změna těchto VOP je z mé strany kdykoliv možná, i bez předešlého upozornění.
4. Pro kupující platí vždy obchodních podmínky účinné v okamžiku odeslání objednávky.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 01.01.2022

 

Zpět do obchodu